Indonesian to Cantonese

How to say ndrrmc Nakataas sa inyong lugar. Asahan ang malakas na hangin na may pag-ulan sa loob ng 24 oras in Cantonese?

NDRRMC 中田沙喺永卢格。 阿萨汉·安·马拉卡斯·纳·纳·纳·帕格-乌兰·萨·洛布 24 Oras

More translations for ndrrmc Nakataas sa inyong lugar. Asahan ang malakas na hangin na may pag-ulan sa loob ng 24 oras

Ini na  🇮🇩🇨🇳  它 NA
Kamu tidak minum bir na Manado  🇮🇩🇨🇳  你不喝啤酒纳马纳多
24 tahun  🇮🇩🇨🇳  24 岁
You May  🇮🇩🇨🇳  你可以
tanggl 24 december  🇮🇩🇨🇳  更改 12 月 24 日
anda mau pulang tanggal 24  🇮🇩🇨🇳  你想在24日回家
anda jangan membohongiku bos yang mengatakan padaku anda akan pulang 24 december  🇮🇩🇨🇳  你不要愚弄我一个老板,他告诉我你会回家12月24日
Name ZHANG Q\ANG/MR Flight ID 7623 B.Time 17:10 Sea ECON Date 21DEC19 Class q 3 JQYIW Gate  🇮🇩🇨🇳  名字张Q = ANG/MR飞行ID 7623B. 时间17:10海埃孔日期21DEC19类问3JQYIW门
500 WEDÄ Tä .hui .s.hk44t TTL : • 500 : O.Ĺ.-..V.t tam 12 jam/ 24 jam  🇮🇩🇨🇳  500T.Hui. hk44t TTL: |500: O. .-..V. t塔姆 12 小时/24 小时
for the price on the 24th tomorrow I will update the price of mangosteen in the farmers  🇮🇩🇨🇳  对于明天24日的价格,我将更新芒果的价格在农民

More translations for NDRRMC 中田沙喺永卢格。 阿萨汉·安·马拉卡斯·纳·纳·纳·帕格-乌兰·萨·洛布 24 Oras

ndrrmc Nakataas sa inyong lugar. Asahan ang malakas na hangin na may pag-ulan sa loob ng 24 oras  🇲🇾🇭🇰  NDRRMC 中田沙喺永卢格。 阿萨汉·安·马拉卡斯·纳·哈金·纳·帕格-乌兰·萨·洛布24奥拉斯
阿森纳  🇨🇳🇭🇰  阿仙奴
Husna  🇲🇾🇭🇰  胡斯纳
PRaguE  🇬🇧🇭🇰  布拉格
拉萨  🇨🇳🇭🇰  拉薩
纳豆老妹  🇨🇳🇭🇰  納豆老妹
罗纳尔多  🇨🇳🇭🇰  朗拿度
拉萨呀  🇨🇳🇭🇰  拉薩呀
Yinseng Canadien  🇬🇧🇭🇰  银森卡纳迪恩
开着桑塔纳  🇨🇳🇭🇰  開住桑塔納
三个拉萨  🇨🇳🇭🇰  三個拉薩
干纳尼玩好吗  🇨🇳🇭🇰  做纳尼玩 D 咩
塔纳,你在在哪  🇨🇳🇭🇰  塔纳, 你在在呀
Instagram  🇬🇧🇭🇰  因斯塔格拉姆
sabrina  🇬🇧🇭🇰  萨布丽娜
제 이름은 에나쓰  🇰🇷🇭🇰  我叫埃纳苏
Gloria  🇬🇧🇭🇰  格洛里亚
披萨  🇨🇳🇭🇰  pizza
买格拉鞋子  🇨🇳🇭🇰  買格拉鞋